Board of Management

Management

S.No. Name
1. Shri Pawan Kumar Sharma
   
2. Dr. Balveer Singh
   
3. Dr. Satnam singh
   
4. Er. Syed Adil
   
5. Shri Mukesh Kumar
   
6. Dr. Sandeep Sarawat
   
7. Dr. Chetan P Nemade
   
8. Shri Giriraj Poddar
   
10.. Shri Anil Jain
   
>